Jokaiselle terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle on nimettävä ohjaaja. Tämä ohjaaja on nimettävä kirjallisesti terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija.

Ohjaajan on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Hänen on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Lisätietoa:

Valviran sivuilta: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (104/2008): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080104

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 – 3f §:t (104/2008) säätelevät opiskelijoiden tilapäistä toimintaa terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

Laillistettuihin ammatteihin kuten esimerkiksi sairaanhoitajaksi, bioanalyytikoksi, fysioterapeutiksi, röntgenhoitajaksi tai suuhygienistiksi opiskeleva voi tilapäisesti toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa (140 op) kyseiseen ammattiin johtavista opinnoistaan. Vastaavasti terveydenhoitaj-a, kätilö- tai ensihoitajaopiskelijalla on oikeus tilapäisesti toimia terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa (180 opintopistettä) terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan koulutukseen kuuluvista opinnoistaan.

Työnantajan tehtävänä on arvioida, onko opiskelijalla suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseessä olevan tehtävän hoitamiseen. Opiskelija toimii aina johdon ja valvonnan alaisena ja hänellä on oltava ohjaaja, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Lisätietoja Valviran sivuilta: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/opiskelijat/toimiminen_terveydenhuollon_ammattihenkilon_tehtavissa

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (104/2008): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080104

Esimies voi puuttua työntekijän perusoikeuksiin liittyvään pukeutumiseen vain hyväksyttävillä perusteilla, joiden on oltava kaikille työntekijöille samat.

 Perusteena voi olla potilaan oikeuksien kunnioitus, hygienia tai työturva.

Organisaatioilla on hieman toisistaan poikkevia ohjeita. Esimerkiksi TYKS ohjeistaa, että henkilökunta tai opiskelijat, jotka uskonnollisista syistä käyttävät päähinettä tai huivia, voivat käyttää omaa huiviaan. Jos käytössä on sairaalan huiveja, ne pestään muiden työvaatteiden periaatteiden mukaisesti. Oma huivi pestään kotona. Huivi vaihdetaan sen likaantuessa tai vähintään 3 kertaa viikossa.HUS:n työvaateohjeistuksen mukaan päähineet tai huivit vaihdetaan päivittäin. Tietyissä tehtävissä edellytetään suojavaatetuksen käyttöä, josta työntekijä ei voi kieltäytyä. Esimerkiksi ravitsemushuollossa tai leikkaussaleissa ei käytetä omia päähineitä

Työnantaja voi määritellä erilaisia tehtävänimikkeitä.

Tällaisia nimikkeitä voi olla esim. sairaalalääkäri, osastonhoitaja, hammashoitaja tai lähihoitaja. Yksi kummallisimmista mihin terveydenhuollon organisaatioissa on törmätty on hoivamestari. Esimerkiksi terveydenhuollon valvovalla viranomaisella Valviralla ei ole toimivaltaa määrätä terveydenhuollon toimintayksiköissä käytettävistä virka- tai tehtävänimikkeistä.
Hoivamestari-nimike ei ole järkevä, koska se ei kerro mitään potilaalle tai muille terveydenhuollon toimijoille sen käyttäjän koulutuksesta tai suoritetusta tutkinnosta.
Hoivamestarina voi toimia laillistettu tereydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi sairaanhoitaja, nimikesuojattu ammattihenkilö kuten lähihoitaja tai sen haltija voi olla muun alan koulutuksen omaava tai vaikka täysin ilman koulutusta.
Esimerkiksi lääkehoitoon liittyen eri ammattiryhmillä opintojen laajuus vaihtelee. Kun esimerkiksi sairaanhoitajan koulutukseen sisältyy enemmän lääkehoidon opintoja kuin lähihoitajan saa hän koulutuksensa perusteella toteuttaa vaativampaa lääkehoitoa kuin lähihoitaja.
Epämääräinen tehtävänimike kuten hoivamestari voi olla myös potilaan näkökulmasta epävarmuutta aiheuttava, koska se ei kerro minkä tasoista osaamista terveydenhuollon yksikössä toimivalta henkilöltä voi odottaa.

Työnantaja voi päättää täytyykö nimineulassa olla etu- ja sukunimi.

Joillakin työpaikoilla on työturvallisuuslain mukaisesti arvioitu, että väkivallan uhka on ilmeinen ja arvioitu, että sukunimen poisjättäminen on perusteltua.
Tehy on pyytänyt tietosuojavaltuutetulta kannanottoa. Tietosuojavaltuutettu katsoo että kyseessä on työnantajan päätösvaan sisältyvä asia, joten heillä ei ole toimivaltaa puuttua. Oikeuteen asti kukaan ei ole asiaa vienyt, joten tästä ei ole ennakkotapausta.

 

Valmistuvat opiskelijat saavat jäsenmerkkinsä automaattisesti maksettuaan varsinaisen jäsenmaksun

Valmistuvat opiskelijat saavat jäsenmerkkinsä automaattisesti maksettuaan varsinaisen jäsenmaksun 50€ tai valmistumisvuonna 35 euroa, jos opiskelijamaksu 15 euroa on jo maksettu aiemmin. Jäsenmaksu lähtee valmistuneelle valmistumisen jälkeisessä seuraavassa jäsenmaksuajossa. Jäsenmaksuajoja on vuosittain kolme. Jäsenmerkkien postitukset toteutetaan keskitetysti muutaman kerran vuodessa, siksi jäsenmaksun maksamisen ja jäsenmerkin saamisen välillä voi olla viivettä.

Jos olet edelleen opiskelija ei sinun tarvitse vielä maksaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksua. Sen sijaan sinulle kuuluu opiskelijajäsenmaksu 15€/ vuosi.

 Voit maksaa opiskelijajäsenmaksun samalla saamallasi jäsenmaksulomakkeella, muutat vain laskun summan. Sen lisäksi sinun täytyy ilmoittaa meille uusi oletettu valmistumispäivä, voit ilmoittaa sen osoitteeseen info@sairaanhoitajaliitto.fi. Liitä ilmoitukseen nimesi ja valmistumispäivämäärän lisäksi jäsennumerosi tai syntymäaikasi ja osoitetietosi, jotta voimme varmistua juuri oikean jäsenen tietojen käsittelystä

Opiskelijajäsenmaksu maksetaan vuosittain opiskelijana ollessa. Valmistumisvuotenaan jäsen maksaa varsinaisenjäsenen jäsenmaksun 50€/vuosi. Kyseisen vuoden  tammikuussa  jäsen saa opiskelijajäsenmaksulaskun ja valmistumisen jälkeen hänelle lähetetään varsinaisen jäsenmaksun ja opiskelijajäsenmaksun erotus 35€.

Sairaanhoitajaliittoon kuuluvan jäsenen jäädessä eläkkeelle, maksuton eläkeläisjäsenyys alkaa seuraavan vuoden alusta.

Jäsenmaksu maksetaan siis vielä viimeisenä työssäolovuotena. Esim. jäsenen siirtyessä eläkkeelle vuoden 2014 aikana, vuosi 2015 on hänelle ensimmäinen maksuton jäsenyysvuosi.

Eläkkeelle jääminen tulee itse ilmoittaa Sairaanhoitajaliittoon sähköpostilla osoitteeseen info@sairaanhoitajaliitto.fi. Muista ilmoittaa viestissä jäsennumerosi tai syntymäaikasi sekä osoitetietosi, jotta voimme varmistua juuri oikean jäsenen tietojen käsittelystä.

Kaikki jäsenedut säilyvät eläkeläisjäsenillä ennallaan paitsi sairaanhoitajalehti lakkaa tulemasta. Sairaanhoitaja-lehti tulee vielä viimeisen maksullisen vuoden loppuun. Tammikuun lehti on viimeinen maksuton lehti. Eläkeläisjäsenillä on kuitenkin mahdollisuus tilata Sairaanhoitaja-lehti eläkeläishintaan 25 € (sis. alv 10 %) / vuosikerta. Tilaa Sairaanhoitaja-lehti.

Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenyys muuttuu automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi.

 Jäsenmaksu ositetaan niin, että alkuvuodesta opiskelijajäsen maksaa opiskelijajäsenmaksun 15€. Valmistumisen jälkeen lähetämme varsinaisen jäsenmaksun ja opiskelijajäsenmaksun erotus 35€. Tämän erotuksen maksamisen jälkeen lähetämme jäsenmerkin. Jäsenmaksujen lähettämiset toteutetaan keskitetysti muutaman kerran vuodessa siksi valmistumisen ja kirjeen saamisen välillä voi olla  viivettä.

Monesta muusta järjestöstä poiketen Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenyys muuttuu automaattisesti valmistumisajankohdan jälkeen sairaanhoitajajäsenyydeksi.

Liittyessään opiskelija laittaa liittymislomakkeeseen arvioidun valmistumispäivän. Tämän päivän jälkeen opiskelijajäsenyys muuttuu automaattisesti opiskelijajäsenyydestä sairaanhoitajajäsenyydeksi. Uudelleen ei siis tarvitse valmistumisen jälkeen meihin liittyä.

Tärkeää on muistaa päivittää valmistumispäivän muutokset Sairaanhoitajaliittoon joko sähköpostilla tai soittamalla.